• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Projekti

Realizovani projekti

2002. Zajedno za decu
Trajanje projekta: 6 meseci
Rezultati: realizovan program obuke za roditelje, prosvetne radnike i predstavnike lokalne uprave; podignut nivo svesti kod učesnika obuke o važnosti zajedničkog rada na poboljšanju uslova za kvalitetan razvoj dece
Donator: Lokalna zajednica

2002. Jačanje lokalnih kapaciteta
Trajanje projekta: 4 meseca
Rezultati: realizovan program obuke o saradnji, komunikaciji i timskom radu, za predstavnike lokalnih institucija i organizacija i lokalne uprave
Donator: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

2003. Podizanje nivoa ekološke svesti
Trajanje projekta: 6 meseci
Rezultati: obučeni nastavnici i učenici o selektiranju otpada i ekološkom ponašanju; formirane su ekološke sekcije i ekološke patrole u svim osnovnim školama u opštini
Donator: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF).

2004. Ženska ljudska prava
Trajanje projekta: 2 meseca
Rezultati: u seoskim sredinama realizovana predavanja za žene; povećanje nivoa informisanosti seoskih žena o ostvarivanju ženskih ljudskih prava. Donator: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

2005. Žene-ženama
Trajanje projekta: 4 meseca
Rezultati: nastavljene su aktivnosti iz predhodnog projekta; osnaživanju seoskih žena Donator: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

2005. Poboljšanje životnih uslova izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica u izbegličkom kampu Šljivovica
Trajanje projekta: 10 meseci
Rezultati: tokom trajanja projekta pružana medicinska, tehnička, psihološka pomoć licima u kampu; poboljšani životni uslovi za lica u kampu
Donator: Evropska agencija za rekonstrukciju.

2006. Uređenje javne česme u Ribnici
Trajanje projekta: 2 meseca
Rezultati: u centru turističkog mesta Ribnica je uređena česma koju koristi lokalno stanovništvo, ali i turisti koji posećuju Tornik
Donator: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

2007. Mladost za budućnost
Trajanje projekta: 4 meseca
Rezultati: formirana omladinska organizacija; opremljena kancelarija za mlade u Čajetini; pokrenuta omladinska radio emisija jednom nedeljno na lokalnom radio MAX; pokrenut časopis za mlade, jedan broj mesečno
Donator: Ministarstvo omladine i sporta

2008. Osnaživanje seoskih žena
Trajanje projekta: 12 meseci
Rezultati: u saradnji sa Ženskim centrom iz Užica, u seoskim sredinama je realizovana serija sastanaka, predavanja i radionica za ekonomsko osnaživanju žena na selu
Donator: Kvina

2009. Javno zastupanje "Formiranje saveta za rodnu ravnopravnost u opštini Čajetina"
Trajanje projekta: 12 meseci
Rezultati: tokom 12 meseci realizovana serija predavanja, okrugli stolovi, tribine, na temu rodne ravnopravnosti; podignut nivo svesti stanovnika Čajetine o značaju rodne ravnopravnosti; formiran Savet za rodnu ravnopravnost opštini Čajetina
Donator: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

2010. Javno zastupanje ,, Mladi za stare,,
Trajanje projekta: 12 meseci
Rezultati: pokrenuta međugeneracijska saradnja u lokalnoj zajednici, formirana omladinska volonterska grupa za pomoć starima; povećana socijalna nkluzija starih u lokalnoj zajednici; realizovano ispitivanje građana o potrebama starih u Čajetini; podignut nivo informisanosti stanovnika Čajetine o položaju starih u lokalnoj zajednici; izrađen i usvojen Lolkalni akcioni plan za stare na teritoriji opštine Čajetina;
Donator: Institut za održive zajednice

2010. Dnevni boravak za decu sa invaliditetom ,,Zračak,, 
Trajanje projekta: 6 meseci
Rezultati: realizovana serija predavanja, tribina, okrugli sto na temu usluga socijalne zaštite za decu sa invaliditetom; izrađena Strategija povremenog i privremenog zbrinjavanja dece sa invaliditetom na teritoriji opštine Čajetina
Donator: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

2010. Prikupljanje sredstava u lokalnoj zajednici za Dnevni boravak za decu sa invaliditetom ,,Zračak,,
Trajanje projekta:
Rezultati: opremljen Dnevni boravak novim namestajem; nabavljena nastavna sredstva i higijenska sredstva za korisnike Dnevnog boravka; obezbeđeni novogodišnji pokloni za korisnike
Donator: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF).

2011. Volonterski socijalni servis u Čajetini
Trajanje projekta: 10 meseci
Rezultati: Opremljen Klub za stare; formirane 3 volonterske grupe (omladinska volonterska grupa, grupa penzionera za stručnu pomoć deci i mladima, grupa penzionera za uzajamnu pomoć); realizovana obuka u oblasti volonterizma, komunikacije, timskog rada i saradnje, rešavanje konflikata…
Donator: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

2011-2013. Međuopštinski projekat ,,Rastimo zajedno,,
Trajanje projekta: 2 godine
Rezultati: Unapređen rad Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju kroz nabavku didaktičkih materijala, sredstava za održavanje higijene za korisnike, realizaciju edukativnih programa za zaposlene i roditelje i staraoce korisnika...
Donator: EU

2012. Unapređenje rada Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom “Zračak” u Čajetini
Trajanje projekta: 6 meseci
Rezultati: Uređena i opremljena kuhinja u okviru Dnevnog boravka za realizaciju kulinarskih radionica (8) u saradnji sa profesorima i učenicima Ugostiteljsko – turističke škole u Čajetini, za starije korisnike “Zračka” kroz koje su stekli osnovna znanja o pripremi hrane i razvijali veštine neophodne za samostalni život; obučena grupa volontera za učestvovanje u zajedničkim radionicama sa korisnicima Dnevnog boravka (kroz 4 celodnevne radionice) i realizovano 6 kreativno – okupacionih radionica; održana dva predavanja za učenike osnovne i srednje škole u Čajetini o inkluziji.
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu

2012. Pomoć u kući za decu sa invaliditetom
Trajanje projekta: 8 meseci
Rezultati: Realizovan Okrugli sto na temu socijalne usluge i budžetiranje sa predavačima iz Ministarstva rada i socijalne politike i Opštinske uprave za poslove budžeta i trezora; ostvarena saradnja sa članovima Interresorne komisije u prikupljanju i sistematizaciji podataka o broju i kategoriji dece sa smetnjama u razvoju i porodicama kojima je potrebna pomoć - potencijalnim korisnicima usluge Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice; realizovan Okrugli sto sa predavačima iz Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, užičkog Centra za socijalni rad i Centra za socijalni rad iz Čajetine; u saradnji sa Đačkim parlamentom osnovne škole u Čajetini realizovana humanitarna akcija prikupljanja knjiga za korisnike Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju; realizovan literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa teritorije Čajetine na temu inkluzije; realizovana serija sastanaka sa članovima Opštinskog veća na kojima im je predstavljena tema projekta; organizovan i realizovan edukativno – promotivni program Inkluzija u Čajetini kroz seriju ulučnih akcija sa mladim volonterima i emitovanje TV i radio priloga na lokalnim i regionalnim TV i radio stanicama.
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

2013. Klub za stare
Trajanje projekta: 4 meseca
Rezultati: Unapređen kvalitet života starih osoba u Čajetini kroz pokretanje Kluba za stare; uređen i opremljen Klub za stare sa prikladnim nameštajem, TV-om, društvenim igrama; realizovana akcija prikupljanja knjiga i pokretanje Biblioteke u okviru Kluba za stare; realizovana priredba sa mladim i starijim volonterima u cilju razvijanja međugeneracijske saradnje.
Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

2013 - 2014. U ime starih - partnerski projekat sa Udruženjem samohranih majki iz Niša i Društvom za kreativni razvoj iz Aleksinca
Trajanje projekta: 12 meseci
Rezultati: Povećanje socijalne uključenosti starih, poboljšanje njihovog položaja i njihovo osnaživanje u Zlatiborskom i Nišavskom okrugu, razvijanjem usluga socijalne zaštite i uvođenjem novih vidova podrške; jačanje volonterskog socijalnog servisa za pomoć starima u 7 zlatiborskih sela kroz obuku za volontere; realizovan trodnevni seminar za mlade volontere iz Čajetine, Aleksinca i Niša; realizovana obuka (predavanje) za članove projektnih timova iz Niša, Aleksinca i Čajetine o volonterskom menadžmentu; realizovani kulturno-umetnički programi za stare u 4 seoske mesne zajednice; realizovano predavanje o očuvanju zdravlja za stare u 4 mesne zajednice; predstavljeni primeri dobre prakse na konferenciji u Soko Banji; tokom godinu dana organizovanim posetama medicinskog tima i 12 volontera obuhvaćeno 45 korisnika u 7 sela; realizovana svečanost U ime starih sa mladim i starim učesnicima koji su predstavili svoje umetničke sposobnosti; realizovane veće akcije pomoći starim korisnicima (krečenje, poljski radovi, rad u voćnjaku, priprema drva za ogrev, košenje...).
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

2014. Kuća za pamćenje – projekat digitalizacije građevinskog nasleđa Zlatibora
Trajanje projekta: 4 meseca
Rezultati:
1. Pretraživ i standardizovan on-line registar sa klasifikovanim podacima i sadržajima o graditeljskoj baštini Zlatibora
2. Animiranje i inkluzija raznovrsnih društvenih grupa u proces istraživanja i razvoja sadržaja portala kroz direktno učešće u predlaganju ideja za revitalizaciju i održivu zaštitu
3. Razvijen nivo znanja i informisanosti o graditeljskoj baštini i metodologijama i važnosti procesa digitalizacije
4. Popularizacija metodologije i pristupa radu predstavnicima turističke
javnosti, stručne i naučne javnosti u oblasti zaštite kulturnog nasleđa Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2014. Volonterizam i međugeneracijska saradnja za razvoj lokalne zajednice
Trajanje projekta: 8 meseci
Rezultati: unapređenje kvaliteta života stanovnika opštine, kroz razvijanje volonterizma, međugenracijske i intersektorske saradnje; realizovana obuka za nove volontere
Donator: Lokalna uprava

2014. Jačanje civilnog sektora za razvoj opštine Čajetina
Trajanje projekta:8 meseci
Rezultati projekta: veći nivo informisanosti članova civilnih organizacija u Čajetini o projektnom menadžmentu, javnom zagovaranju i načinima saradnje sa javnom upravom u cilju većeg uključivanja u kreiranje politika na lokalnom nivou
Donator: Lokalna uprava

2015. Unapređenje rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju
Trajanje projekta: 5 meseci
Rezultati projekta: uređena i opremljena soba za dnevni odmor mlađih korsnika i individualni rad sa starijim korisnicima Dnevnog boravka.
Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja